Pozor na špatný stav a nesprávné užívání komínových těles

Komín je zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo více otvory. Tyto otvory slouží k odvodu kouře z tepelných spotřebičů.
Komíny a kouřovody se musí udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů, zejména musí být zajištěna celistvost a neprodyšnost komínového pláště. Dále je nutné zajišťovat čištění a kontrolu komínů způsobem a ve lhůtách stanovených zvláštním právním předpisem, vyhláška 111/1981 Sb. o čištění komínů.

 

Rady pro Vás
Pamatujte zejména na tyto hlavní zásady:

 • Mějte na paměti, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo vlastník (majitel) objektu.
 • Komíny a kouřovody se musí udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů.
 • Nesmíte zapomínat na pravidelné čištění a kontrolu komínů.
 • Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.
 • V půdních prostorách je zakázáno skladování hořlavých látek, ve vzdálenosti do 1 metru od vnějšího povrchu komínového tělesa.
 • Je zakázáno používání komínů, u nichž byly zjištěny závady.
 • Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, dodržujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů.
 • V případě vzniku požáru sazí v komíně, urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa.
 • Nikdy nehaste případný požár sazí v komíně vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání.
 • Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí.
 • Oznamujte bez odkladu hasičskému záchrannému sboru každý požár na známou tísňovou linku 150.