Rozdělení událostí

Požár

Každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.

Dopravní nehoda

Zásah, který si vyžádala kolize dopravních prostředků, který má charakter vyprošťovacích prací či likvidace následků kolize. Pokud by v činnosti jednotky PO převládaly jiné práce, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního prostředí, klasifikuje se tento zásah podle převažujícího charakteru. Dopravní nehoda s následným požárem patří do kategorie požár. Za dopravní nehodu je považován i případ, kdy jednotky PO pouze dopravní prostředek vyprošťovaly z prostorů mimo komunikace (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci apod), odstraňovaly pouze drobné následky nehody (očištění komunikace nebo odstranění úniků látek – provozních náplní vozidel apod.

Práce na vodě

Zásah na povrchových vodách (záchrana osob a zvířat, vyhledávání pohřešovaných osob, práce vzniklé v souvislosti s povodněmi apod.).

Olejová havárie

Zásah převážně k omezení úniku a jeho rozsahu výhradně ropných produktů (benzinů, nafty nebo oleje) zejména do vod nebo zamezení ohrožení vod nebo vodních zdrojů ropnými produkty. Úniky těchto látek z provozních náplní vozidel následkem dopravní nehody jsou klasifikovány jako dopravní nehoda.

Čerpání vody

Zásah, při němž se provádí odstranění nežádoucí vody z venkovních i vnitřních prostor.

Únik látek

Zásah k zamezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.) mimo ropných produktů.

Technologická pomoc

Zásah vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů v technologickém provozu podniků.

Technická pomoc

Zásah vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů mimo technologický provoz podniků.

 

 • vyproštění osob z výtahu
 • nouzové otevření bytu
 • odstranění překážek z komunikací nebo jiných prostor
 • otevírání uzamčených prostorů
 • likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů
 • odvětrání prostor
 • záchranu osob a zvířat
 • uzavírání vody
 • navážení vody
 • asistence při hledání bomby
 • provizorní nebo jiné opravy
 • vyprošťování předmětů, osob (mimo prací na vodě)
 • měření koncentrací nebo radiace

  Jiný technický zásah
  Činnost jednotky PO, kterou nelze klasifikovat předchozími druhy událostí. Jedná se např. o odvoz nebo převoz pacienta či lékaře (přímo i nepřímo poskytnutá pomoc).

  Planý poplach
  Činnost jednotky PO vyvolaná z důvodu ohlášení požáru nebo jiné události jednotce, které se nepotvrdily.