Zdravotní způsobilost členů JSDHO

Vstupní zdravotní prohlídka – provádí se před zahájením výkonu činnosti v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce. Před určením člena jednotky k používání izolačního dýchacího přístroje se doplní vyšetření stanovená pro kategorii I podle přílohy č. 1.

Při vstupní zdravotní prohlídce člena jednotky se provede komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu, orientační neurologické vyšetření a orientační chemické vyšetření moči. Při posuzování zdravotní způsobilosti se využijí výsledky preventivní prohlídky podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

U nositele dýchací techniky se navíc provede spirometrické a elektrokardiografické vyšetření (EKG). Podle aktuálního zdravotního stavu a závěrů vyšetření lze provést i další odborná vyšetření nezbytná pro posouzení zdravotní způsobilosti.

Periodická zdravotní prohlídka – u člena jednotky zařazeného do kategorie IV dle přílohy č. 1 se bude provádět periodická zdravotní prohlídka jednou za dva roky v návaznosti na preventivní prohlídku podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Mimořádná zdravotní prohlídka – se provede na žádost člena nebo velitele jednotky požární ochrany. Po zranění nebo onemocnění, které způsobilo pracovní neschopnost delší než tři měsíce a které je spojeno se zpochybněním jeho zdravotní způsobilosti z důvodu změny zdravotního stavu, které může ohrozit jeho zdraví a bezpečnost nebo zdraví a životy osob při zásahu jednotky. Dále se provede mimořádná zdravotní prohlídka jestliže utrpí zranění spojené s bezvědomím, jiný těžký úraz, nebo je v podezření z expozice nebezpečným či zdraví škodlivým látkám při zásahu jednotky požární ochrany, nebo na podnět ošetřujícího lékaře.
Rozsah a náplň mimořádné zdravotní prohlídky stanoví podle aktuálního zdravotního stavu příslušný lékař.

Výstupní zdravotní prohlídka – provede se u členů jednotek, kteří vykonávali činnost v jednotce jako svoje zaměstnání.

Příloha č. 1:

Poř.
číslo
Funkční zařazení člena jednotky
Činnost vykonávaná členem jednotky
Kategorie pro posouzení zdravotní způsobilosti
1.

2.

3.

4.

5.

Hasič, starší hasič

Hasič – strojník

Hasič – technik

Velitel družstva

Velitel jednotky

Příležitostné provádění méně náročných záchranných a likvidačních prací, s omezenou fyzickou a psychickou zátěží. Možná práce ve výškách a nad volnou hloubkou, podle specializace řízení požární techniky při zásahu. Práce ve venkovním prostředí, občas v prostředí s vyššími výkyvy teploty, práce ve vlhku a prachu.
IV.
6.
Funkce 1 až 5 vykonávané s použitím dýchací techniky – nositel dýchací techniky Jako funkce pořadové číslo 1 až 5 s použitím dýchací techniky a se zvýšenou fyzickou a psychickou zátěží, používání ochranných protichemických oděvů.
I.

U příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky, který je současně členem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, se preventivní prohlídka neprovádí. Kopie lékařského posudku vydaného na základě předepsané preventivní prohlídky příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky se zakládá do osobní dokumentace vedené o členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

Seznam nemocí, pro které nelze vydat kladný posudkový závěr

Kategorie I podle přílohy č. 1

 • nemoci vylučující směnný nebo nepravidelný režim nebo práci v nepříznivých klimatických podmínkách
 • nemoci podpůrného a pohybového aparátu včetně nemocí páteře vylučující zátěž nebo omezující pohyblivost
 • nemoci horních a dolních končetin omezují jejich funkci nebo vylučující jejich zátěž
 • nemoci kůže a spojivek včetně onemocnění alergických vylučující zátěž chemickými látkami a alergeny
 • nemoci dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, vylučující zátěž chemickými látkami a alergeny
 • nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující zátěž organismu nebo omezující jeho funkci
 • poruchy krvetvorby omezující výkonnost, závažné krvácivé stavy
 • nemoci endokrinní a přeměny látek včetně diabetes mellitus vylučující zátěž organismu
 • nemoci ledvin a močových cest vylučující zátěž organismu
 • chronické nemoci jater (chronická hepatitis) vylučující zátěž
 • epilepsie a epileptické syndromy, kolapsové stavy nebo jiné záchvatové stavy a zvýšená pohotovost k jejich vzniku, onemocnění s možnými stavy bezvědomí
 • vertigo jakékoliv etiologie
 • poruchy sluchu a vestibulárního aparátu znemožňující orientaci v prostoru a komunikaci za ztížených podmínek , stavy po chronických onemocněních středního ucha
 • nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž
 • poruchy vidění, zorného pole a prostorového vidění nebo větší poruchy barvocitu znemožňující orientaci v prostoru a za ztížených podmínek, zejména refrakční vady vyžadující trvalou korekci brýlemi s výjimkou případů bezproblémového používání kontaktních očních čoček nebo možnosti použít osobní ochranné pracovné pomůcky s korekcí
 • duševní nemoci a poruchy chování znemožňující práci s psychickou zátěží, rychlé rozhodování a rychlou reakci
 • alkoholová a drogová závislost nebo prokázané používání alkoholu nebo drog
 • gynekologické nemoci znemožňující zátěž organismu a práci za ztížených podmínek

  Kategorie IV podle přílohy č. 1

 • nemoci podpůrného a pohybového aparátu včetně páteře vylučující zátěž nebo omezující pohyblivost, pokud nelze zátěž vyloučit
 • závažné nemoci horních a dolních končetin omezující jejich funkci nebo zátěž
 • závažné nemoci kůže a spojivek včetně onemocnění alergických vylučující zátěž chemickými látkami a alergeny; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu činnosti, pokud lze zátěž chemickými látkami a alergeny vyloučit
 • závažné nemoci dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických vylučující zátěž chemickými látkami a alergeny; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu činnosti, pokud lze zátěž chemickými látkami a alergeny vyloučit
 • závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž, pokud středně velkou zátěž nelze vyloučit
 • diabetes mellitus, pokud je opakován výskytem hyperglykemických nebo hypoglykemických příhod až komat
 • vertigo jakékoliv etiologie, pokud nelze vyloučit činnosti ve výškách nebo v nebezpečí úrazu
 • záchvatové stavy a zvýšená pohotovost k jejich vzniku, nemoci s možnými stavy bezvědomí, pokud nelze vyloučit činnosti ve výškách nebo v nebezpečí úrazu
 • závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu znemožňující orientaci v prostoru a za ztížení podmínek, zejména refrakční vady vyžadující trvalou korekci brýlemi s výjimkou případů bezproblémového používání kontaktních očních čoček nebo s možností použít osobní ochranné pomůcky s korekcí, pokud nelze vyloučit občasné práce v kategorii I nebo činnosti ve výškách nebo v nebezpečí úrazu
 • závažné duševní nemoci a poruchy chování
 • alkoholová a drogová závislost nebo prokázané požívání alkoholu nebo drog