Co dělat při zemětřesení?

Osobní prevence je založena na jednotlivcích, stručně si ji zde můžeme popsat takto:

 

 • doma mějte připraveno rádio na baterie, baterku, lékárničku
 • naučte se základy první pomoci
 • musíte vědět o hlavních uzávěrech elektřiny, vody a plynu
 • nedávejte na police a skříně těžší předměty
 • opřete těžký nábytek o zeď, popř. jej upevněte ke zdi
 • při zemětřesení zůstaňte klidní
 • jste-li mimo budovu, přesuňte se na volné prostranství, aby vás nezasáhly padající předměty
 • jste-li uvnitř, zůstaňte uvnitř (nejvíce zranění je při vybíhání v panice z domů nebo při vbíhání do úkrytů)
 • přitiskněte se, pokud je to možné, k nosné stěně, nebo se schovejte pod silnou deskou stolu, nikdy nestůjte u okna
 • venku se držte dále od elektrického vedení
 • pokud možno nezůstávejte v úzkých ulicích
 • nepoužívejte otevřeného ohně
 • jste-li v autě, zastavte na otevřeném prostranství a zůstaňte ve voze
 • nikdy nevstupujte do výtahu, na schodiště a neskákejte z okna
 • po zemětřesení poskytněte první pomoc sobě a ostatním
 • zkontrolujte plyn, elektřinu a vodu, jsou-li poškozeny, zastavte je
 • poslouchejte rádio
 • nesplachujte záchod
 • nechoďte naboso, všude mohou být střepy
 • vyhněte se poškozeným budovám
 • dodržujte pokyny záchranářů

   

  Popis účinků zemětřesení (podle makroseizmické stupnice):
  Stupeň I – člověk otřes nepozoruje, lze ho zaznamenat pouze přístroji
  Stupeň II – pociťují velmi citliví lidé, kteří se nacházejí v naprostém klidu a ve vyšších patrech budov
  Stupeň III – lehké zemětřesení, je pociťováno malou částí obyvatelstva jako chvění nebo otřes při rychlém přejetí vozu nebo jako nezvyklý pocit změny rovnováhy, slabé praskavé zvuky ve stropě a podlaze
  Stupeň IV – mírné zemětřesení, uvnitř domu je pociťováno mnoha lidmi podle chvějících se nebo lehce kolísavých pohybů nábytku, jejichž následkem sklenice a nádobí na sebe naráží a řinčí. Řinčí i okna, praskají dveře, trámy a podlaha. Toto hnutí vyvolává strach u nervózních dětí
  Stupeň V – dosti silné zemětřesení, je pociťováno mnoha lidmi vně i uvnitř budov, je pozorováno ve všech bytech, lidé mají pocit, jako by v domě spadl těžký předmět, člověk i s židlí a lůžkem se potácí jako na lodi při vzdutém moři, rostliny a větve se pohybují. Volně visící předměty se kývají, elektrické světlo přerývaně svítí nebo zhasíná následkem dotyku drátů vedení, obrazy klepou o stěny. Všichni spící se probudí. Zvířata jsou neklidná
  Stupeň VI – silné zemětřesení, vzbuzuje strach, mnozí utíkají na volné prostranství, někteří se domnívají, že upadnou. Tekutiny v nádobách se pohybují, obrazy padají ze stěn, knihy z poliček. Většina nádobí se rozbije. Stojící kusy nábytku padají nebo se posunují. Objevují se jemné trhliny v omítce
  Stupeň VII – velmi silné zemětřesení, padají a rozbíjejí se těžké předměty v bytech. Vodní toky a jezera se vlní a zakalují. Četné domy jsou mírně poškozeny, objevují se slabé trhliny ve zdech, komíny jsou poškozeny trhlinami, padají tašky ze střech. Lidé vybíhají ven, vládne strach a panika
  Stupeň VIII – bořivé zemětřesení, kmeny stromů se kymácejí a lámou, nábytek se posunuje a převrací, sochy, pomníky a náhrobky padají. Pevně postavené budovy jsou rozpukány, vznikají trhliny ve zdivu a domech, většina komínů se zřítí. Mezi lidmi panuje všeobecná panika a zděšení. V půdě se objevují menší trhliny
  Stupeň IX – pustošivé zemětřesení, dobré domy evropského typu jsou silně poškozeny a jsou neobyvatelné, některé budovy jsou posunuty po kamenném spodním základu, dochází k sesuvu svahů
  Stupeň X – ničivé zemětřesení, většina kamenných staveb je do základů zničena, dřevěné budovy jsou těžce poškozeny. Násypy hráze a mosty jsou poškozeny nebo zničeny. Kolejnice jsou zohýbány, rovněž i potrubí v zemi, v dlažbě a v asfaltu vznikají trhliny, sesouvají se svahy, jsou poškozeny regulace vodních toků, voda je vržena na břeh a vznikají nová jezera
  Stupeň XI – zemětřesná katastrofa, neodolá žádná stavba běžného typu, roztrhají se mosty, pilíře se zlomí, dochází k roztržení hrází, přetržení potrubí, ke zřícení skal, ke změnám v řečištích vodních toků
  Stupeň XII – velká zemětřesná katastrofa, nevydrží žádné lidské dílo ani na povrchu ani pod zemí, pevné skály se trhají a řítí, dochází k rozsáhlým sesuvům půdy, ke vznikům vodopádů, jezer a nových toků řek, tvářnost krajiny se úplně změní v délce mnoha desítek až několika set kilometrů