Nebezpečí výbuchu na požářišti

Podle podstaty vzniku rozeznáváme výbuch fyzikální a chemický. (Není zde řešena problematika výbušných látek a pyrotechnických směsí)

Fyzikální výbuch je způsoben změnou fyzikálních parametrů nad povolenou mez, která má za následek zvýšení tlaku uvnitř zařízení na takovou míru, že dojde k destrukci tohoto zařízení (např. parní kotle, tlakové zásobníky a lahve s plyny, uzavřené nádrže a nádoby s hořlavými kapalinami, spreje, potrubí produktovodů).

Chemický výbuch je rychle probíhající hoření směsi hořlavé látky s kyslíkem, vzduchem nebo jiným oxidovadlem (např. chlor) provázené rychlým vznikem zplodin hoření nebo tepelného rozkladu a prudkým nárůstem jejich tlaku. Chemickým výbuchem může být explozivní rozklad látky. Podmínkou chemického výbuchu je přítomnost hořlavé látky, oxidačního prostředku a iniciační zdroj. Hořlavá látka musí být v určitém množství mezi dolní a horní mezí výbušnosti.

Výbušnou směs mohou vytvořit zejména:

 

 • plyny (např. acetylen, topné plyny, oxid uhelnatý)
 • páry hořlavých kapalin (např. benzin, ředidla, barvy)
 • prachy (např. dřevný, uhelný, moučný, cukerný, hliníkový prach)
 • hybridní směsi (plyn s prachem)Na nebezpečí výbuchu mohou upozornit:
 • zvukové efekty (např. praskot, vibrace)
 • viditelné deformace zařízení
 • signalizace poruchy technologie a zařízení
 • náhlá změna intenzity hoření (výška, barva plamene a zplodin hoření)
 • změna chuti a pachu prostředí
 • zvířený hořlavý prach
 • charakteristické obaly a značení
 • výrazná změna chování zvířat

  Výbuch je zpravidla charakterizován následujícími projevy:

 • hluk
 • tlakový ráz
 • odlétávající mechanické části ze zařízení a okolních konstrukcí
 • sálavé teplo a žíhavé plameny
 • zplodiny hoření nebo tepelného rozkladuNásledkem výbuchu může dojít k:
 • narušení konstrukcí
 • mechanickému poškození nebo destrukci zařízení, konstrukcí, budov
 • usmrcení a poranění osob do značné vzdálenosti (např. ztráta vědomí, poškození sluchu)
 • vzniku paniky a ztráty orientace osob
 • zasažení nebo poškození nástupních ploch, zásahových a únikových cest
 • poškození požární techniky, věcných prostředků a zařízení požární ochrany
 • vzniku, rozšíření nebo i uhašení požáru
 • k uvolnění toxických látek nebo zplodin hoření
 • úniku kapalin a plynů z technologického zařízení (např. nádrže, produktovody)
  Výbuch lze očekávat zejména v objektech, kde:
 • se skladují, vyrábí, zpracovávají a vznikají látky schopné výbuchu (např. hořlavé plyny, hořlavé kapaliny, hořlavé prachy, látky reagující s vodou)
 • se provozují technologická zařízení s obsahem látek schopných výbuchu
 • se přepravují nebo unikají nebezpečné látky
 • se používají hořlavé kapaliny při vyšších teplotách
 • probíhá nedokonalé hoření, chemický nebo tepelný rozklad látek (např. sklepy, sila, kolektory)
 • jsou zařízení provozovaná s přetlakem nebo tam, kde přetlak může vzniknout nebo narůstat, např. ohřevem zařízení
  K ochraně před výbuchem se používají taktické zásady pro zásah na nebezpečnou látku. Ochrana životů a zdraví hasičů spočívá zejména ve:
 • znalosti a využívání pevných konstrukcí, členitosti terénu; do uzavřených prostor vstupovat s vědomím možnosti vzniku výbuchu náhlým přístupem vzduchu
 • využití informací z dokumentace zdolávání požárů a od přizvaných odborníků, znalosti bezpečnostních značek a označení
 • volbě vhodného směru nasazení sil a prostředků s ohledem na nebezpečí destrukce armatur a stěn tlakových nádob
 • nasazení jen nezbytně nutného počtu hasičů do prostoru ohroženého výbuchem; těchto prostor postupovat z chráněných míst a z návětrné strany
 • zachovávání ostražitosti při otevírání, např. dveří a oken uzavřených prostorů silně zaplněných kouřem o vysoké teplotě, kde může dojít k náhlému vzplanutí plynů, k vyšlehnutí plamenů nebo k výbuchu; odvětrání místnosti je možno zahájit s jen připraveným vodním proudem
 • odstavení požární techniky v dostatečné vzdálenosti a na návětrné straně, dbát na možnost jejího rychlého přemístění (pozor na výfukové stěny a plochy)
 • ve vzájemném jištění hasičů, informovanosti o situaci nebo průběhu události
 • měření koncentrací plynů a par během zásahu; při naměření 50% koncentrací spodní meze výbuchu musí velitel přijmout opatření ke snížení nebezpečí výbuchu
 • hašení nebo ochlazování z úkrytu a větší vzdálenosti
 • ochlazování zařízení pracující s přetlakem (tlakové lahve, nádrže) a zařízení v nichž může vzniknout vnějšími účinky přetlak (např. vystavené tepelným účinkům)
 • použití vodní clony pro srážení úniku ve vodě se rozpouštějících plynů a par
 • využití stabilních a dálkově ovládaných proudnic pro ochlazování
 • zamezení rozvíření hořlavých prachů
 • snížení koncentrací plynů a par v prostorech (např. inertizací, zaplněním prostorů, odvětráním, absorpcí)
 • snížení odparu hořlavé kapaliny pokrytím její hladiny pěnou, ochlazováním, ředěním apod.
 • vyloučení možných iniciačních zdrojů výbuchu
 • nehašení hořícího plynu unikajícího z potrubí a armatur, pokud nelze zastavit jeho únik
 • sledování poškození (stabilita a celistvost) stavebních konstrukcí a technologických zařízení po výbuchu
  Ochranné prostředky a další zařízení:
 • detekční technika a explozimetry
 • použití požární techniky a věcných prostředků s ohledem na nebezpečí inicializace výbuchu