Dodávky vody

Úspěšná lokalizace a likvidace požáru prováděná hašením nebo ochlazováním je převážně podmíněna nepřerušovanou dodávkou vody v potřeném průtočném množství tak, aby byla zajištěna optimální intenzita hasební látky na plochu nebo frontu požáru.

Dodávka vody se zajišťuje:

 

 • cisternovými automobilovými stříkačkami
 • z vodních zdrojů na místě zásahu (požární vodovod, přírodní vodní zdroj)

  Ze vzdálenějších vodních zdrojů se organizuje dálková doprava vody, a to těmito způsoby:

 • doprava vody hadicovým vedením zpravidla pomocí několika požárních čerpadel
 • kyvadlová doprava vody pomocí cisternových automobilových stříkaček případně i jinými cisternami
 • kombinovaná doprava vody kombinací obou předcházejících způsobů
  Úkoly a postup činnosti
  Po příjezdu na místo zásahu se v rámci průzkumu zjišťuje stav, vydatnost vodních zdrojů a možnost jejich využití pro zásah.
  V případě, že nejsou v místě zásahu dostatečné vodní zdroje, organizuje se dálková doprava vody. Pro její organizaci zpravidla určí velitel zásahu odpovědnou osobu, která provede ve spolupráci s osobami majícími místní znalosti (vlastník, uživatel, správce) průzkum všech dostupných vodních zdrojů a dopravních cest od vodních zdrojů k místu zásahu. Při tom vychází z požadavku na množství dopravované vody, vydatnosti vodního zdroje (objem vody, schopnost dodávat určité průtočné množství vody) a jeho vzdálenosti od místa zásahu, přístupnosti vodního zdroje pro požární techniku a sací výšky šířky a únosnosti komunikací ke zdroji vody a členitosti terénu, nezbytné doby pro zahájení dálkové dopravy vody možností sil a prostředků, které jsou k dispozici, navrhuje způsob dálkové dopravy vody.

  Při dálkové dopravě vody hadicovým vedením je třeba:

 • vytvořit hadicové vedení po okraji komunikace
 • při křížení hadicového vedení s komunikací využít, pokud je to možné, propustí a mostků pod komunikací nebo hadicové vedení vytvořit kolmo na tuto komunikaci, opatřit jej přejezdovými můstky a zajistit regulaci dopravy
 • využít výškovou techniku a další věcné prostředky pro překonávání přírodních a umělých překážek (trolejové vedení, koleje)
 • při křížení hadicového vedení se železniční tratí využít, pokud je to možné, propustí a mostků pod tratí nebo je podhrabat; u kolejí s trakčním vedením je třeba podhrabat kolejnice a hadice uložit hlouběji a i mezi kolejnicemi přikrýt vyhrabaným štěrkem tak, aby se zamezilo vystříknutí vody na trakční vedení při prasknutí hadice. Při těchto pracích se musí brát v úvahu nebezpečí na železnici
 • při překonávání strmých převýšení je nutno hadicové vedení průběžně zajišťovat hadicovými držáky proti nadměrnému tahu na hadicové spojky a armatury čerpadel
 • chránit hadicové vedení přetlakovým ventilem
 • zajistit náhradní čerpadla a hadice.

  Při dálkové kyvadlové dopravě vody je vhodné zajistit:

 • jednosměrnou dopravu po uzavřených komunikacích, aby se zajistila plynulost dopravy
 • k vodnímu zdroji dostatečně výkonné čerpadlo na plnění cisteren
 • regulaci dopravy
 • průběžnou kontrolu stavu komunikací, jejichž zhoršující se stav může postupně prodlužovat dobu jízdy cisteren

  U všech způsobů dálkové dopravy vody je nutné zajistit:

 • trvalé spojení, zejména se strojníky zajišťujícími chod čerpadel
 • dostatečnou zálohu sil a prostředků, pohonných hmot, osvětlení čerpadel a čerpacích míst za předpokladu déle trvajícího zásahu
 • odpovídající organizaci místa zásahu vzhledem k dálkové dopravě vody; zejména při kyvadlové dopravě vody je třeba vytvořit na místě zásahu manipulační prostor pro cisterny doplňující vodu
 • nepřerušovanou dodávku vody na místo zásahu, např. vyrovnávací cisternou, nádrží

  Očekávané problémy

  Při organizování dálkové dopravy vody je třeba počítat s následujícími komplikacemi:

 • nepřehlednost terénu
 • špatný odhad vydatnosti vodního zdroje nebo jeho vzdálenosti
 • nedostatek spojových prostředků
 • nedostatek sil a prostředků
 • neukázněnost ostatních účastníků silničního provozu a hustota dopravního provozu
 • poruchy požární techniky zvláště po delším provozu
 • porušení dopravního vedení
 • poškození nezpevněných komunikací
 • změna sjízdnosti komunikací, popř. jejich neprůjezdnost
 • náhlá změna a nepříznivý vliv klimatických podmínek