Stupně vyhlášení poplachu

Každá událost vyžaduje jisté nasazení sil a prostředků a samozřejmě to vyžaduje nějaký systém svolání všech služeb. Je jasné, že nelze mávnutím proutku dostat na místo události hned deset jednotek a naopak není vhodné, aby třeba na místě byli hned všechny okolní jednotky jen za cenu, že to mají nejblíže.
Každá událost stejného typu má své specifikum.
Tím je myšleno, že třeba u dopravních nehod se zpravidla vyskytuje nějaké zranění, úniky PHM a jiných provozních kapalin a nepojízdné dopravní prostředky s možností vzniku požáru. Takže na takovou dopravní nehodu pojedou předurčené jednotky, které mají k události relativně nejblíže, ale zároveň jsou na takovou událost vybaveni technickými prostředky.
Na každý typ události je tedy stanoven počet jednotek, osob, techniky apod. a samozřejmě pořadí příjezdu, respektive pořadí svolávání sil a prostředků.
Pro každou událost existují čtyři stupně poplachu.

Například jedná-li se o typ události – požár

1. stupeň vždy jednotka HZS JPO I + 3 jednotky
2. stupeň vše co je v 1. stupni + dalších šest jednotek
3. stupeň vše co je v 1. a 2. stupni + dalších pět jednotek
zvláštní stupeň jakýkoliv potřebný počet jednotek

(1) – Stupeň poplachu předurčuje potřebu sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce v závislosti na rozsahu a druhu mimořádné události a také na úrovni koordinace složek při společném zásahu.
(2) – V rámci integrovaného záchranného systému se vyhlašují čtyři druhy poplachu. Čtvrtý stupeň, který je označen jako zvláštní, je stupněm nejvyšším.
(3) – Potřebný stupeň poplachu vyhlašuje pro jedno místo zásahu velitel zásahu nebo operační a informační středisko při prvotním povolávání složek na místo zásahu. Operační a informační středisko může vyhlásit stupeň poplachu pro určité území postižené mimořádnou událostí, pokud je na něm více jak jedno místo zásahu.

První stupeň poplachu

První stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že
a) mimořádná událost ohrožuje jednotlivé osoby, jednotlivý objekt nebo jeho část, s výjimkou objektu, kde jsou složité podmínky pro zásah, jednotlivé dopravní prostředky osobní nebo nákladní dopravy nebo plochy území do 500m2, nebo
b) záchranné a likvidační práce provádí základní složky, které není nutno při společném zásahu nepřetržitě koordinovat.

Druhý stupeň poplachu

Druhý stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že
a) mimořádná událost ohrožuje nejvýše 100 osob, více jak jeden objekt se složitými podmínkami pro zásah, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, cenný chov zvířat nebo plochy území do 10 000m2,
b) záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky z kraje, kde mimořádná událost probíhá, nebo
c) je nutné nepřetržitě koordinovat složky velitelem zásahu při společném zásahu.

Třetí stupeň poplachu

(1) Třetí stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že
a) mimořádná událost ohrožuje více jak 100 a nejvýše 1000 osob, část obce nebo areálu podniku, soupravy železniční přepravy, několik chovů hospodářských zvířat, plochy území do 1 km2, povodí řek, produktovody, jde o hromadnou havárii v silniční dopravě nebo o havárii v letecké dopravě, nebo
b) záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky nebo se využívají síly a prostředky z jiných krajů,
c) je nutné složky při společném zásahu koordinovat velitelem zásahu za pomoci štábu velitele zásahu a míst zásahu rozdělit na sektory a úseky.
(2)Na základě rozhodnutí řídícího důstojníka hasičského záchranného sboru kraje oznamuje operační a informační středisko kraje vyhlášení třetího stupně poplachu poplachového plánu kraje hejtmanovi. Stejným způsobem nebo na základě žádost velitele zásahu se oznamuje vyhlášení třetího stupně poplachu poplachového plánu kraje starostovi obce s rozšířenou působností.

Zvláštní stupeň poplachu

(1) Zvláštní stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že
a) mimořádná událost ohrožuje více jak 1000 osob, celé obce nebo plochy území na 1 km2,
b) záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky včetně využití sil a prostředků z jiných krajů, popřípadě je nutno použít pomoc podle §22 zákona nebo zahraniční pomoci,
c) je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu koordinovat velitelem zásahu za pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky, nebo
d) společný zásah složek vyžaduje koordinaci na strategické úrovni podle §2 písm. c).
(2) Vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje oznamuje operační a informační středisko kraje hejtmanovi. Stejným způsobem nebo na základě rozhodnutí velitele zásahu se vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje oznamuje starostovi dotčené obce s rozšířenou působností.
(3) Po vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje operační a informační středisko kraje povolává a nasazuje síly a prostředky z kraje, koordinuje pomoc se sousedními kraji a informuje o vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje generální ředitelství. Obdobným způsobem koordinuje pomoc operační a informační středisko generálního ředitelství.