Bytové požáry a nebezpečí při jejich likvidaci

Charakteristika


Bytové požáry jsou charakteristické:

 • omezením velikosti zpravidla na jeden požární úsek
 • intenzivním hořením (plasty, bytové textilie, nábytek, obklady)
 • možným rozšířením požáru skrytými cestami, např. instalační šachtou, kolem rozvodů ústředního topení a po hořlavém plášti budovy
 • ohrožením osob a jejich nutnou záchranou i pomocí výškové techniky
 • nebezpečím intoxikace, opaření a popálení

  Úkoly a postup činnosti

  Při hašení bytových požárů je třeba:

 • průzkumem zjistit přítomnost ohrožených osob a zvířat
 • možné úkryty, zejména dětí
 • nebezpečné materiály a tlakové lahve
 • cesty šíření požáru
 • stav stavebních konstrukcí
 • možné zásahové cesty
 • provést evakuaci a záchranu všech ohrožených osob, zvířat a cenného materiálu
 • u dlouho trvajícího požáru zvážit nutnost evakuace materiálu v podlaží nad požárem popř. v jiných přilehlých prostorech
 • sledovat stav konstrukcí v místě požáru, možné cesty šíření požáru, věnovat zvláštní pozornost instalačním a výtahovým šachtám včetně vzduchotechniky
 • zajistit vypnutí elektrického proudu v bytě, případně i v jeho bezprostředním okolí
 • podle potřeby a vývoje situace zajistit uzavření přívodu plynu
 • v podlaží nad požárem popř. v jiných přilehlých prostorech provádět průběžně průzkum a mít připravené proudy k místům možného rozšiřování požáru
 • provést opatření na odvedení tepla a kouře (přirozená nebo nucená ventilace, zařízení pro odvod tepla a kouře)
 • dle rozsahu požáru určit prostory, kde hrozí nebezpečí intoxikace zplodinami hoření a provést opatření pro ochranu nebo evakuaci osob
 • při hašení požáru používat vhodné hasební látky, nebo přísady ke zvýšení hasebních účinků vody, používat množství dodávaného hasiva s ohledem na efektivnost hašení požáru (vysokotlaká vodní mlha, proudnice s roztříštěným vodním proudem, ruční stříkačka k dohašovaní), provést opatření k ochraně majetku před vodou použitou k hašení
 • informovat obyvatele domu o situaci, usměrňovat jejich chování a předejít tak možné panice nebo jejich ohrožení

  Podle okolností:

 • při požáru v bytě se stěnami nebo přepážkami s nedostatečnou požární odolností připravit proud do místnosti, která přiléhá k prostoru, ve kterém hoří
 • jestliže se požár šíří vzduchotechnikou nebo dutinami v přepážkách, nasadit proud do místa předpokládaného šíření požáru (na půdě, v poschodích nad místem požáru)
 • provést násilný vstup do bytů, kde lze předpokládat zakouření a byt nikdo na výzvu neotevírá
 • Příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky je k provedení zásahu, který nesnese odkladu, oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor a vstoupit do něj. Při tom je povinen zajistit přítomnost nezúčastněné osoby, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Po provedení zásahu je příslušník povinen neprodleně vyrozumět orgány Policie ČR

  Očekávané zvláštnosti

  Při hašení bytových požárů je nutno počítat s následujícími komplikacemi:

 • vznik paniky obyvatel domu
 • omezená komunikace s obyvateli domu (cizinci, sluchově postižení)
 • nepředvídané jednání osob (snaha vyskočit z okna, vracení se zpět, zvědavost)
 • nesnadné zjištění počtu obyvatel v bytech a v domě
 • nefunkčnost požárně dělících pásů obvodových stěn
 • nepoužitelnost zásahových a únikových cest
 • neprůjezdné komunikace a nepřístupné nástupní plochy
 • možnost výskytu různých, někdy i nebezpečných zvířat chovaných v bytech, a tím i nebezpečí ohrožení zvířaty
 • nevhodné stavební úpravy
 • obtížný vstup do bytů i domu (bezpečnostní dveře a zamřížovaná okna)
 • skladování různých často snadno hořlavých materiálů včetně skladování hořlavých kapalin a plynů
 • používání bytu k jiným účelům než k bydlení
 • nefunkčnost požárně bezpečnostního zařízení
 • porušení těsnosti technických rozvodů (voda, plyn, topení)

 

 • zvýšení škod z poškozených rozvodů vody a topení