Požáry sklepních prostor

Požáry sklepních prostor jsou charakterizovány:

 • vysokou teplotou v celém prostoru bez podstatného rozdílu teploty u podlahy a stropu
 • silným zakouřením zpravidla bez zřetelné neutrální roviny a zakouřením přilehlých schodišť a chodeb
 • nedostatkem světla
 • členitostí sklepního prostoru a nedostatkem potřebného počtu vchodů a okenních otvorů
 • přítomností technických rozvodů (plyn,voda,odpady)
 • skladováním různých, často hořlavých nebo jinak nebezpečných materiálů
 • možností rozšíření požáru do dalších podlaží budovy instalačními šachtami, vetracími a jinými otvory, přenosem tepla
 • ohrožením velkého počtu osob kouřem unikajícím schodišťovým prostorem se vznikem paniky a ztíženou evakuací

  Dochází zde ke značnému tepelnému namáhání stavebních konstrukcí a k následnému nebezpečí zřícení, hrozí nebezpečí ztráty orientace, popálení, pádu, intoxikace, opaření, výbuchu a úrazu elektrickým proudem.

  Úkoly a postup činnosti

  Při hašení požáru ve sklepních prostorech budov je nutné:

 • průzkumem zjistit konstrukci stropu, otvory ve stropech, ventilační a instalační šachty, kterými by se mohl požár rozšířit, dispoziční řešení a využívání sklepních prostor, umístění případných zdviží a výtahů, shozů a jiných technologií, dle možností zjistit také druh materiálu uloženého ve sklepě a místo uložení (tlakové nádoby, hořlavé kapaliny)
 • zajistit vypnutí elektrického proudu, případně posoudit nezbytnost zastavení vody a plynu
 • provádět průběžný průzkum s připravenými proudy nad sklepními prostory, se zvláštním zřetelem na instalační šachty v bytových jádrech
 • provádět průzkum v pásmu zakouření přilehlých prostor a zajistit jejich odvětrání
 • zajistit záchranu, případně evakuaci osob nad hořícími sklepy
 • odvětrávat do venkovního prostoru tak, aby se zabránilo dalšímu zakouření zejména únikových cest a dalších prostorů
 • při dlouho trvajícím požáru posoudit možnost zřícení stavebních konstrukcí, zejména stropu
 • posoudit možnost utěsnění sklepních prostor, v některých případech je možné je zaplnit pěnou
 • nehasit unikající hořící plyn pokud není zajištěno zastavení jeho přívodu a ochlazovat okolí

  Očekávané zvláštnosti

  Při hašení požáru ve sklepních prostorech je nutno počítat s následujícími komplikacemi:

 • poškození technických rozvodů, např. roztavením plastů, poškozením těsnění u rozvodů z kovových trubek
 • nebezpečí výbuchu nebo zvýšení intenzity hoření z důvodu poškození rozvodů plynu
 • náhlé vznícení podlahových krytin v místnostech nad sklepním prostorem
 • náhlé vzplanutí hořlavých materiálů ve sklepních prostorech, výbuch zplodin nedokonalého hoření a vysoký nárůst teploty
 • napájení elektrického rozvodu, nebo jiných technických rozvodů z několika na sobě nezávislých míst
 • omezená doba nasazení sil a prostředků a jejich větší potřeba
 • ztížená přístupnost sklepních prostorů v důsledku jejich zajištění proti vstupu nepovolaných osob
 • složité odvětrání sklepních prostor
 • nedostupnost některých uzávěrů technických rozvodů
 • obtížné vytvoření vhodného odváděcího otvoru pro použití přetlakové ventilace

  Požáry sklepů patří k nejsložitějším zásahům. Špatná větratelnost silně zvyšuje teplotu a díky nedokonalému hoření (málo kyslíku) hrozí nebezpečí exploze.
  Další riziko je v samotných sklepních kójích. Lidé skladují kdeco a tak se tam najdou kanystry plné benzínu, barvy, ředidla, tlakové lahve (většinou propanbutan) a mnoho dalšího.
  Hrozí zde také zřícení různých doma vyrobených polic s kompoty apod.
  Dříve se používaly odsavače kouře, v dnešní době se většinou používá přetlaková ventilace, která ale potřebuje odváděcí otvor.
  V některých domech se nachází i patrové sklepy nebo studny v nich, kde hrozí velké nebezpečí pádu.