Co dělat v zamořeném prostředí?

Tak úplně pro začátek bychom si měli zodpovědět, co to vlastně zamořené prostředí je a kde se s ním můžeme setkat.

Zamořené prostředí je prostor, zpravidla vymezený nějakou zónou zamoření, ve kterém jsou rozptýleny různé nebezpečné látky, které ohrožují jak lidský život, tak i životní prostředí. Tyto látky se do tohoto prostoru mohly dostat různou cestou. A to buď přirozenou nebo umělou.

Přirozenou cestou
– znamená, že různé chemické či fyzikální pochody v přírodě zapříčiní výskyt nějaké nebezpečné látky, např. ve studnách či jeskyních je možný výskyt metanu.
Do takovýchto prostor se nikdy sami nevydávejte!

Umělou cestou
– tj. například havárii cisternového vozidla, železničního vagónu, technickou havárií v různých výrobních závodech, neodbornou manipulací, ale také při různých sabotážích a chemických či teroristických útocích.
Ani do těchto prostor bychom se neměli normální cestou dostat, jelikož tyto prostory by již měly být ohraničeny, střeženy a zpravidla by se v těchto prostorách již zasahovalo.

Jak si chráníme dýchací cesty a povrch těla při krátkodobém pobývání v zamořeném prostředí?
Při haváriích, útocích apod. se může stát, že budete muset určitou dobu pobývat v zamořeném (kontaminovaném) prostoru nebo jím projít. V tomto případě je nezbytně nutné chránit si dýchací cesty a povrch těla. Je to možné i v případě, že doma nemáme ochrannou masku a ochranný oděv, a to pomocí improvizované ochrany.

K ochraně dýchacích orgánů můžeme použít vodou navlhčenou roušku zhotovenou z kapesníků, ručníků, utěrek apod. Hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk. Oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými), ruce rukavicemi. K ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka do deště. Nohy si chráníme nejlépe vysokými botami nebo holínkami.

Samozřejmě se snažíme dle pokynů zasahujících jednotek (hasiči, policie, armáda, apod.) co nejdříve tyto prostory opustit a pokusit se dostat tam, kde je větší shromáždění obyvatel. Pokud už nastala možnost dekontaminace čili odmoření, snažíme se povrchní oděv, ochranné pomůcky a prostředky co nejdříve a co nejšetrněji svléci a odložit do určených sběrných nádob s kontaminovaným materiálem.